logo holding kw
bip
40-039 Katowice | ul. Powstańców 30 | 32 757 27 01


Holding KW sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 30 informuje, że jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane są przetwarzane w celu optymalizacji funkcjonowania Spółki oraz nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi.
Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
Podane przez Państwa dane osobowe uzyskiwane są dobrowolnie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne pozyskanych danych osobowych zostały oparte o analizę ryzyka, która jest systematycznie aktualizowana.
Po okresie archiwizacji, zgodnie z przepisami prawa, wszelkie informacje zawierające dane osobowe są trwale usuwane.
Dane zostały pozyskane bezpośrednio od podmiotów danych oraz ze źródeł publicznie dostępnych.
Z każdym odbiorcą danych została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych.

Podstawy prawne przetwarzania danych wynikają w szczególności z:

 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – Ustawa o ochronie danych osobowych;
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. - Ustawa o rachunkowości;
 • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego;
 • ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy i innych przepisów prawa pracy;
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
 • ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania przez Państwa z przysługujących praw prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – IOD – tj. osobą odpowiedzialną za ochronę danych w Spółce Panem Marcinem Zemłą poprzez adres e-mail marcin@informatics.jaworzno.pl. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora, za pośrednictwem poczty lub osobiście.